fbpx
Cloud

Privatumo politika

Img

Apibrėžimai ir bendrosios nuostatos

Šalys naudoja žemiau paminėtus terminus šiomis reikšmėmis:

a) Tinklalapis – puslapis internete adresu https://azuolynodarzelis.lt.

b) Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso Asmens duomenys.

c) Teisės aktai  – Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

d) Duomenys – į Asmens duomenų apibrėžimą nepatenkantys kiti duomenys apie Vartotoją.

e) Vartotojas – asmuo, pasirašęs sutartį su Operatoriumi.

f) Operatorius –  darbuotojas, renkantis ir tvarkantis Asmens duomenis, taip pat nustatantis Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų reikalingumą ir atliekantis su Asmens duomenimis susijusias operacijas.

g) Asmens duomenys – visa tiesiogiai ar netiesiogiai su Vartotoju susijusi informacija.

h) Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – Asmens duomenų tvarkymas naudojant informacinių technologijų priemones.

i) Asmens duomenų blokavimas – laikinas Asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai reikia patikslinti Asmens duomenis).

j) Prieiga prie Asmens duomenų – įgaliotų asmenų supažindinimas su Operatoriaus tvarkomais Asmens duomenimis, su sąlyga, kad bus užtikrintas šių duomenų konfidencialumas.

k) Asmens duomenų informacinė sistema– duomenų bazėse esančių Asmens duomenų rinkinys, kuriame pateikiami informacinių technologijų ir techninių priemonių apdorojimo būdai.

l) Asmens duomenų konfidencialumas – asmenų, turinčių prieigą prie Asmens duomenų, pareiga neatskleisti trečiosioms šalims arba platinti asmens duomenis be Asmens duomenų naudotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato kitaip.

m) Nedeklaruojamos (neapibūdintos) programinės įrangos funkcijos – programinės įrangos funkcijos, kurios nėra apibūdintos arba aprašytos dokumentuose, dėl kurių gali būti pažeistos asmeninės informacijos saugumo charakteristikos.

n) Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas arba veiksmų seka, atliekama su Asmens duomenimis automatizavimo įrankių pagalba arba be jų, įskaitant surinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimas, keitimas), išieškojimą, naudojimą, perdavimą (platinimas, teikimas, prieiga), asmeninių duomenų praradimą, blokavimą, pašalinimą, sunaikinimą.

o) Specialiosios Asmens duomenų kategorijos – Asmens duomenys apie rasę, tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, sveikatos būklę, intymų gyvenimą.

p) Tarptautinis asmens duomenų perdavimas – Asmens duomenų perdavimas užsienio valstybės teritorijoje įsikūrusiai užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam asmeniui ar užsienio juridiniam asmeniui.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asmens duomenų tvarkymo politika yra sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl asmens duomenų tvarkymo“, kitais įstatymais ir norminių teisės aktų nuostatais bei nustato vartotojų ir (arba) perduodančių vartotojams Asmens duomenų tvarkymo tvarką bei reikalavimus, užtikrinančius Asmens duomenų saugumą.

1.2. Veiksmai, skirti užtikrinti Asmens duomenų saugumą, yra neatsiejama Operatoriaus dalis.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Operatorius Asmens duomenis tvarko laikantis šių principų:

2.1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas ir pagrindas. Operatorius imasi visų reikalingų priemonių, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, nenaudoja Asmens duomenų tais atvejais, kai tai prieštarauja įstatymams ir gali pakenkti Asmeniui.

2.1.2 Tvarkyti tik tuos Asmens duomenis, kurie atitinka jų tvarkymo tikslus. Surinktų Asmens duomenų turinys ir kiekis atitinka nurodytus duomenų panaudojimo tikslus. Griežtai draudžiama tvarkyti Asmens duomenis, nesusijusius su Asmens duomenų rinkimo tikslais, taip pat rinkti perteklinius duomenis, kurie nebūtini, atsižvelgiant į nurodytus jų tvarkymo tikslus. Operatorius apdoroja Asmens duomenis tik tam, kad įvykdytų sutartinius įsipareigojimus Vartotojui.

2.1.3. Asmens duomenų tikslumo ir patikimumo užtikrinimas, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Operatorius imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Asmens duomenų atnaujinimą, įskaitant, bet neapsiribojant galimybe kiekvienam subjektui pasinaudoti teise susipažinti su savo Asmens duomenimis ir pareikalauti, kad Operatorius duomenis patikslintų, blokuotų arba sunaikintų tuo atveju, jei Asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, netikslūs, neteisėtai gauti arba nebūtini sutartam duomenų tvarkymui.

2.1.4. Asmens duomenys saugomi tokiu būdu, kad leistų identifikuoti Asmens duomenų savininką, bet ne ilgiau nei reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra numatytas įstatyme, arba sutartimi, kurios šalimi arba naudos gavėju yra Asmens duomenų savininkas.

2.1.5. Draudžiama susieti  į vieną bendrą Asmenų duomenų informacinę sistemą bazes, sukurtas skirtingais tikslais.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

3.1. Operatorius Asmens duomenis tvarkyti gali šiais atvejais:

3.1.1. Jei gautas Vartotojo leidimas tvarkyti jo asmeninius duomenis.

3.1.2. Perduodamas Subjekto asmeninius duomenis trečiosioms šalims Vartotojas užtikrina, kad jis turi Subjekto sutikimą perduoti duomenis Operatoriui.

3.1.3. Asmens duomenys turi būti privalomai atskleisti, jei to reikalauja įstatymas.

3.2. Operatorius negali atskleisti trečiosioms šalims ar platinti Asmens duomenis be Vartotojo sutikimo, nebent įstatymai numatytų kitaip.

3.3. Operatorius neturi teisės tvarkyti Asmens duomenų, susijusių su Specialia asmens duomenų kategorija:  rasės ar etninės kilmės, politinių pažiūrų, religinių ar filosofinių įsitikinimų, sveikatos, lytinio gyvenimo, narystės organizacijose, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

3.4. Operatorius neperduoda Vartotojo asmens duomenų tarptautiniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai numatyta įstatymuose.

3.5. Operatorius nepriima sprendimų, kurie sąlygotų Vartotojų teisines pasekmes ar kitaip paveiktų jų teises ir teisėtus interesus, remiantis tik automatizuotu Asmens duomenų pateikimu. Duomenis, turinčius teisinių pasekmių arba įtakos Vartotojo teisėms ir interesams, Operatorius turi patikrinti prieš jų naudojimą.

4. ASMENS IR KITŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

4.1. Operatorius surenka ir saugo tik tuos Asmens duomenis, kurių reikia prekėms parduoti Vartotojui interneto tinklalapyje. Asmens duomenys surenkami ir tvarkomi tiek tinklalapyje, tiek Operatoriaus parduotuvėje.

4.2. Asmens duomenys panaudojami šiais tikslais:

4.2.1.Prekės pardavimas Vartotojui.

4.2.2.Vartotojo identifikavimas.

4.2.3.Sąveika su Vartotoju.

4.2.4.Reklaminės medžiagos, informacijos ir užklausų siuntimas vartotojui.

4.2.5.Statistinių ir kitų tyrimų atlikimas.

4.3.Operatorius įsipareigoja naudoti Asmeninius duomenis remdamasis įstatymais ir vidiniais Operatoriaus reikalavimais.

4.4.Užtikrinamas Asmens ir kitų Vartotojo duomenų konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai jie privalo būti paviešinti.

4.5. Operatorius turi teisę išsaugoti archyvinę Asmens duomenų bei kitų duomenų kopiją ir panaikinus Vartotojo paskyrą.

4.6. Operatorius turi teisę perduoti Asmens ir kitus Vartotojo duomenis be Vartotojo sutikimo šiems asmenims:

4.6.1 Valstybės institucijoms, įskaitant tyrimo įstaigas, vietos savivaldos institucijoms, gavus jų pagrįstą prašymą.

4.6.2. Operatoriaus partneriams, kad šie įvykdytų sutartinius įsipareigojimus Vartotojui.

4.6.3. Kitais atvejais, aiškiai nurodytais galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

4.7. Operatorius turi teisę perduoti Asmens duomenis ir kitus duomenis trečiosioms šalims, nenurodytoms šių  taisyklių 4.6 punkte, šiais atvejais:

4.7.1. Vartotojas išreiškė sutikimą tokiems veiksmams.

4.7.2. Duomenų perdavimas yra būtinas, kai vartotojas naudojasi internetiniu tinklalapiu arba vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

4.7.3. Duomenų perdavimas vyksta parduodant ar perduodant verslą kitais būdais (visiškai ar iš dalies), tuomet įsipareigojimai laikytis šios Politikos sąlygų perduodami verslą įsigijusiam asmeniui.

4.8. Operatorius Asmens duomenis ir kitus duomenis renka automatizuotu būdu.

4.9. Prieiga prie informacinių sistemų, kuriose yra Asmens duomenys, pateikiama per slaptažodžių sistemą. Slaptažodžius nustato įgaliotieji Operatoriaus darbuotojai ir jie individualiai perduodami Operatoriaus darbuotojams, turintiems prieigą prie Asmens duomenų ir kitų duomenų.

5. ASMENS DUOMENŲ KEITIMAS

5.1. Vartotojas gali bet kuriuo metu pats pakeisti (atnaujinti, papildyti) Asmens duomenis savo paskyroje arba kreiptis raštu į Operatorių.

5.2. Vartotojas bet kuriuo metu gali pašalinti savo Asmens duomenis.

6. ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS

6.1. Operatorius užtikrina jo tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka. Konfidencialumas nėra būtinas šiais atvejais:

6.1.1. Kai Asmens duomenys nebenaudojami.

6.1.2. Asmens duomenys, kuriems prieigą plačiajai visuomenei suteikė Vartotojas arba kiti asmenys jo prašymu (toliau – Asmens duomenys viešai prieinami Vartotojui leidus).

6.1.3. Asmens duomenys, kurie turi būti paskelbti arba juos privalu atskleisti remiantis įstatymais.

7. VARTOTOJŲ SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

7.1. Vartotojas sutinka pateikti  šiuos duomenis:

a) vardas ir pavardė;

b) telefono numeris;

c) elektroninio pašto adresas;

d) gyvenamosios vietos adresas.

7.2. Vartotojas priima sprendimą pateikti savo Asmens duomenis Operatoriui laisva valia, savanoriškai. Sutikimas dėl Asmens duomenų tvarkymo turi būti konkretus, informatyvus, ir pateikiamas Vartotojui registracijos Operatoriaus svetainėje metu bet kokioje leidžiančioje sutikimą patvirtinti formoje, jei įstatyme nenumatyta kitaip.

7.3. Asmens duomenys apie asmenis, kurie sudarė sutartinius įsipareigojimus su Operatoriumi, ir jų duomenys yra atvirame ir prieinamame visuomenei vieningame valstybės juridinių asmenų ir individualių verslininkų registre, išskyrus informaciją apie numerį, išdavimo datą ir išdavusią instituciją, – šiuo atveju konfidencialumo apsauga ir Vartotojo sutikimas tvarkyti duomenis nereikalingas.

7.4. Jei duomenų prašo organizacijos, neturinčios minėtų įgaliojimų, Operatorius turi gauti Vartotojo sutikimą pateikti savo asmens duomenis ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų naudojami tik sutartais tikslais. Taip pat pareikalauti, kad informaciją gavusi organizacija patvirtintų, jog bus laikomasi šio susitarimo.

8. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie jo Asmens ir kitų duomenų tvarkymą. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Operatorius patikslintų vartotojo Asmeninius duomenis, juos blokuotų ar pašalintų tuo atveju, jei duomenys yra neišsamūs, pasenę, neteisingi arba neteisėtai gauti, nėra būtini nurodytam tikslui, taip pat imtis teisinių veiksmų apsaugai užtikrinti.

8.2. Jei Vartotojas mano, kad Operatorius, tvarkydamas asmens duomenis, pažeidžia jo teises, Vartotojas turi teisę apskųsti Operatoriaus veiksmus įgaliotai Asmens duomenų apsaugos institucijai ar teismui.

8.3. Vartotojas turi teisę ginti teisme savo teises ir teisėtus interesus, įskaitant ​​žalos atlyginimą ir (ar) kompensaciją už patirtą moralinę žalą.

9. VARTOTOJŲ PATEIKTI DUOMENYS APIE TREČIĄSIAS ŠALIS

9.1. Naudodamasis Operatoriaus tinklalapiu, Vartotojas paskyroje turi teisę įvesti trečiųjų šalių duomenis vėlesniam naudojimui (Prekių gavėjai).

9.2. Vartotojas įsipareigoja gauti išankstinį Asmens duomenų subjekto sutikimą naudoti juos savo paskyroje.

9.3. Operatorius įsipareigoja imtis reikiamų priemonių, kad užtikrintų Vartotojo įvestų trečiųjų asmenų asmens duomenų saugumą.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Šios Politikos bei tarp Vartotojo ir Operatoriaus sukurtiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi galimi ginčai sprendžiami pagal įstatymus, numatytus Operatoriaus registracijos vietoje.

Prieš kreipiantis į teismą, Vartotojas privalo laikytis privalomos ikiteisminės tvarkos ir atsiųsti raštu reikalavimą Operatoriui. Atsakymo laikotarpis yra 30 (trisdešimt) darbo dienų.

10.3. Jei dėl kokių nors priežasčių viena ar kelios Politikos nuostatos būtų pripažintos negaliojančiomis ar netinkamomis, jos neturi įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų galiojimui ar taikymui.

10.4. Operatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti (visiškai ar iš dalies) šią Politiką vienašališkai be išankstinio Vartotojo sutikimo. Visi pakeitimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Operatoriaus tinklalapyje.

10.5. Vartotojas įsipareigoja savarankiškai stebėti privatumo Politikos pakeitimus, peržiūrėdamas naujausią, šiuo metu galiojančią versiją.

11. OPERATORIAUS KONTAKTAI

Ąžuolyno vaikai, VšĮ

Įm. k.: 304532822

Perkūno al. 1, Kaunas 44221

Tel. nr.: +37068632308

E. paštas: info@azuolynodarzelis.lt